درباره واران

تجربه‌ای که می‌توانید به آن اعتماد کنید!

گروه مشاوران ره‌آوران مدیریت واران

گروه مشاوران ره‌آوران مدیریت واران با تشکلی از متخصصین حوزه‌ مدیریت پروژه، با هدف ارائه‌ی خدمات مشاوره در حوزه‌ی‌ مدیریت فرآیندهای کسب و کار و پروژه، کمک به ارتقاء و بهبود سیستم‌های مدیریتی سازمان‌های دولتی و خصوصی و بالاخص پروژه‌ها تاسیس گردید.

مأموریــت مــا ارائــه خدمــات بــه سازمان‌ها و شــرکت‌ها در جهــت رســیدن بــه تعالــی ســازمانی از طریق بهینه‌ســازی فرایندهــای کســب وکار و بهره گیــری از ظرفیـت و دانـش فنـی موجـود سازمان‌ها و با هــدف خلــق ارزش بلندمــدت بــرای کلیــه ذینفعــان می‌باشد .

محیط کاری ما

 ایمن و پویا

تعهد ما

بالاترین سطح کیفیت، رضایتمندی مشتریان و سرآمدی

پشتوانه ما

خودباوری، سرمایه انسانی متعهد، متخصص و توانمند و فن‌آوری‌های نوین

اهتمام ما

توجه به نیاز ذینفعان، مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ محیط زیست

چشم انداز

گروه مشاوران ره آوران مدیریت واران برآن است تا گروهی پیشـرو در ارائـه خدمـات مدیریت سازمانی ، ایجاد اثربخشی در کســب وکارها و ارائه راهکارهـای سازمانی گردد، به گونه‌ای کــه شایسـته اعتمــاد ذینفعان باشــد

ارزش های سازمانی

گروه مشاوران واران